Mind­ful­ness -ohjaus

"Mukava tapa ohjata, ei liian 'henkinen'."


"Ohjaajan ääni rauhallinen; ohjeet olivat selkeät ja toistoja ohjelmassa."

Minulta voit tilata mindfulness -ohjausta ryhmällesi esimerkiksi teidän omiin tiloihin kertaluonteisesti tai säännöllisellä aikataululla. Ohjaan ammattitaidolla oli kyseessä työporukan virkistys, tyhy-toiminta,  kokouspäivän kevennys, ystäväporukan virkistys tai vaikkapa polttariporukan ohjelma.

Mind­ful­ness lyhyesti

Mindfulness harjoituksissa on kysymys tietoisuustaitojen kehittämisestä  erilaisilla läs­nä­olo­har­joi­tuk­sil­la. Mindfulness on omakohtaisten oivallusten kautta tapahtuvaa oppimista, kehittymistä ja oman  ymmärryksen syvenemistä säännöllisen harjoittelun kautta. Mindfulness  

taidoissa voidaan puhua mielentaidoista, jotka  muodostavat pohjan ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Jo  kertakokemus avaa mahdollisuuden pysähtyä ja kokea nykyhetki, olla kosketuksissa oman kehon ja mielen yhteyteen. Harjoitukset on irrotettu uskonnollisista perinnöistään ja ne ovat kehon ja mielen harjoituksia."Tunnelma - rauhallinen ja kannustava, ei suorittava."

"Tulisin uudestaan, rakkaudellinen ja levollinen olo :-)."

1630407267382__DSC0316.jpg-me

Me­ta­kog­ni­tii­vi­set taidot

Muisti, oppiminen, ajattelu, havaitseminen, tarkkaavaisuus, luovuus ja ongelmanratkaisu  ovat esimerkkejä metakogitiivisesta taidoistamme. Niiden  harjaannuttaminen ja aktivoiminen on parhaan mahdollisen toimintakykymme  sekä hyvinvointimme edellytys. 

"Metakognitio on ajattelemisen ajattelemista. Kun kognitio on se varsinainen tietosisältö, metakognitiivinen ajattelu sisältää tietoa miten käsittelen tietoa, mitä mieltä olen tiedosta,  miten hankin ja käytän tuota tietoa. Metakognitio tarkoittaa yksilön kykyä tiedostaa, valvoa ja säädellä ajattelunsa toimintoja. On todettu, että hyvät metakognitiiviset taidot edistävät oppimisprosessia." "Metakognitio on erityisen tärkeää oppimisen kannalta, koska se  vaikuttaa opitun hankkimiseen, ymmärtämiseen, säilyttämiseen ja soveltamiseen. Tämän lisäksi se tehostaa oppimista, kriittistä ajattelua  ja ongelmanratkaisua. Metakognitiivinen tietoisuus mahdollistaa  ajattelun ja oppimisprosessin kontrolloinnin ja itsesäätelyn." (Hartman  1998)" (Peda.net)

Länsimaisessa mindfulnessissa voidaan puhua mielen taitojen  harjaannuttamisesta. Metakognitio on omien kognitiivisten toimintojen tietoisuuden lisäksi myös tietoisuutta muiden ihmisten toiminnoista, ajattelusta, oppimisesta ja tietämisestä. Voi siis vain kuvitella miten suuri hyöty näiden asioiden sisäistämisessä on, kun kanssakäymme muiden ihmisten kanssa arjessamme ja työssämme. Samalla, kun puhumme mielen taidoista nousee hyvin tärkeäksi osaksi tunneälytaidot. Tunneäly on kykyä tunnistaa tunteita ja niiden merkityksiä sekä käyttää näitä tietoja hyväksi erilaisissa tilanteissa. 

Lue lisää tunnetaitojen valmennukista.

Mind­ful­ness -har­joi­tus­ten hyödyt

"Vähemmän stressiä, parempi keskittymiskyky sekä paremmat vuorovaikutus- ja on­gel­man­rat­kai­su­tai­dot – Mindfulness -valmennus tarjoaa täsmätaitoja hyvään työhön!"  Mindfulness Työssä Akatemia

Mindfulness -harjoittelun tutkitusti tuomat hyödyt tukevat vahvasti hyvinvointia. Mindfulness -harjoittelussa koetut vaikutukset on todettu olevan yhteydessä ku­van­ta­mis­me­ne­tel­mil­lä todettuihin muutoksiin aivosolujen aktiivisuudessa. Tämä näkyy mm. lisääntyneenä aktiivisuutena aivojen hippokampuksen alueella, aivosaaren alueella sekä aivojen vasemman ostalohkon alueella sekä vähentyneenä aivosolujen aktiivisuutena aivojen oikean otsalohkon alueella sekä mantelitumakkeen alueella. Käytännössä tämä tarkoittaa hyvin lyhyesti parantuneita metakognitiivisia taitoja eli muistin,  oppimisen, ajattelun, havaitsemisen, tarkkaavaisuuden, luovuuden ja  ongelmanratkaisun kehittymistä, parantuneita tunnetaitoja, vähentynyttä  stressiin reagoimista ja nopeampaa stressistä palautumista. Oman  keho-mieli -yhteyden vahvistuminen lisää kykyä empatiaan ja vahvistaa  itsetuntemustasi, mikä taas johtaa parempiin ihmissuhdetaitoihin.

 "Aivomme plastisuus, muokkautumiskyky luo meille mahdollisuuden kehittää uusia ajattelun malleja."  Mindfulness Työssä Akatemia

1630407683714__DSC0545.jpg-me

Miten mind­ful­ness auttaa, kun stressaa?

Kehomme reagoi stressiin, koska  sillä on sisäänrakennettu viesti toiminnan tarpeesta.   Stressitilanteessa automaattiset merkityksenannot ja tulkinnat nopeuttavat toimintaamme ja ovat historiamme aikana olleet selvitymisemme ehto. Mitä sitten kehossamme oikein tapahtuu, kun stressaa? Lue lisää: Apua stressiin!

Lisätietoa ja viitteet:

*☛ Muupuu-tutkimushankkeesta:Mindfulness-, hyväksyntä - ja arvopohjaisen (MIHA) ohjelman vaikuttavuus työuupumusoireiden lievittäjänä, Jyväskylän Yliopisto, 2016.

*☛ Leading Mindfully:  Two Studies of the In&uence of Supervisor Trait Mindfulness on  Employee Well- Being and Performance, Singapore Management University,  2014. 

*Study: Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter density. Britta K.Hölzel,James Carmody, MarkVangel, Christina Congleton, Sita M.Yerramsetti, Tim Gard, Sara W.Lazar, 2010.

*Mindfulness työssä Akatemia & Inspiral Coaching.

Yh­teys­tie­dot

0400 801137

virpi@lasnanyt.fi

Porvoo

Yh­teis­työs­sä

greencarefinland-logo.jpg-me
Mindfulness Työssä Akatemia
Genos_Badge_600x231.jpg-me
adeptus_logo_black.jpg-sm
1615550909787_Logo1.png-sm

©LäsnäNyt -valmennus 2022. 

Kaikki oikeudet pidätetään.