Tie­toi­suus­tai­to­ja työyh­tei­söil­le

"Kokonaisuus ja sisältö oli hyvin suunniteltu osallistujat ja tilannekohtaiset toiveet huomioiden. Teemakohtaiset viikkoharjoitteet sekä materiaali tukivat valmennusta ja tuo jatkuvuutta. Parasta antia myös ohjaajan ammattitaito ja aito, lämmin läsnäolo!" 

Miksi tie­toi­suus­tai­dot ovat työyh­tei­sös­sä tärkeitä?

 • tie­toi­suus­tai­to­har­joi­tuk­set tukevat työstä palautumista
 • stressiin reagointi vähäisempää ja stressistä palautuminen nopeampaa
 • negatiivisten asioiden pyörittely mielessä vähäisempää
 • omien jaksamisen rajojen tunnistaminen ja vastuunotto lisääntyy


 • keskittymiskyky parantuu
 • aivojen kyky käsitellä informaatiota lisääntyy ja kyky objetiivisuuteen paranee
 • automaattisten toimintamallien tunnistaminen ja muuttaminen tarpeen mukaan mahdollistuu, joustavuus ja luovuus lisääntyy
 • parantunut muisti ja oppimiskyky, priorisointi ja olennaistaminen helpottuu


 • omien tunteiden tunnistamiskyky ja ymmärtäminen lisääntyy
 • itsetuntemus vahvistuu
 • empatia lisääntyy
 • ystävällisyyden ja hyväksynnän lisääntyminen itseä ja muita kohtaan, parantuneet ihmissuhdetaidot, työilmapiiri kohenee
 • työyhteisön vuorovaikutuksen paraneminen, tuottavampi ja luovempi työyhteisö sekä tyytyväisemmät asiakkaat

"Valmennus on auttanut rauhoittumaan eteen tulevien asioiden virrassa ja keskittymään oleelliseen. Hyväksymään oman vajavaisuuden ja keskittymään myös lähityöyhteisöön kuunnellen, ystävällisemmin ja hyväksyen." 

1630484101419_christina-wocintechchat-com-VpcgTEKerEQ-unsplash.jpg-me

Mind­ful­ness Työssä -8 askelta hyvään työhön™ -valmennus

"Eheä kokonaisuus teoriaa ja harjoituksia, mielenkiintoiset aiheet nostettu teoriaosuuksissa esiin. Sopivan käytännönläheisiä esimerkkejä, joihin helppo samaistua ja löytää yhtymäkohtia omasta elämästä."

Valmennusohjelma on kehitetty erityisesti suomalaisen työelämän tarpeita silmällä pitäen. Ohjelma koostuu seitsemästä teemasta, joiden avulla valmennusohjelmaan osallistuvat saavat avaimet mm. oman itsen ja kanssaihmisten läsnäolevaan ja kannustavaan kohtaamiseen ja kohteluun, tietoiseen tapaan tehdätyötä ja priorisoida työtehtäviä, keskittymiskyvyn parantamiseen sekä oman stressin tunnistamiseen ja parhaisiin keinoihin stressistä  palautumiseen. Valmennusohjelman taustalla ovat lukuisat tieteelliset tutkimukset, joita aihepiiristä on tehty 1970-luvun lopulta lukien. 


Mindfulness Työssä: 8 askelta hyvään työhön™-valmennusohjelma kannustaa avoimeen vuorovaikutukseen, yhdessä ihmettelyyn ja uusien vaihtoehtojen löytämiseen erilaisten tilanteiden ratkaisemiseksi työyhteisön sisällä. Valmennusohjelma  koostuu perusmuodossaan kahdeksasta(8) 2,5 tunnin mittaisesta mindfulness-valmennuksesta. Valmennus on myös toteutettavissa osissa, jolloin koulutus voidaan keskittää yhteen tai kahteen askeleeseen työyhteisön akuutin tarpeen mukaan.


Ota yhteyttä tai pyydä tarjous tiimillesi!


Myös mindfulness yksityistunnit mahdollisia!

"Pidin siitä, että tapaamisilla oli myös teoriaa sekä paljon itse harjoituksia. Jokaisen tapaamiskerran jälkeen olo oli todella rentoutunut, rauhallinen ja levännyt."

1630480315451_8askelta_ympyra_lapinakyva-1024x763.png-me

"Valmennus on auttanut minua keskittymään, pysähtymään hetkeen. Valmennus oli monipuolinen ja sisälsi mielenkiintoisia harjoituksia." 

Mind­ful­ness -ohjaus

"Ohjaaja  ihanan rauhallinen ja rauhoittava. Luottamuksellinen ja hyväksyvä ilmapiiri, jossa on hyvä keskittyä omiin harjoituksiin ja purkaa niitä ryhmän kesken."


"Ohjauksessa toimi ohjaajan oma rauhallisuus ja johdonmukaisuus, selkeä ääni ja miellyttävä olemus."

1630407270814__DSC0324.jpg-me

Tarjoan mindfulness -ohjausta työyhteisöille esimerkiksi yrityksen omissa  tiloissa. Kyseessä voi esimerkiksi olla työporukan virkistys, tyhy-toiminta,  kokouspäivän kevennys tai säännöllinen työhyvinvointia tukeva mindfulness tunti tiloissanne. 


Mindfulness harjoituksissa on kysymys tietoisuustaitojen kehittämisestä erilaisilla läs­nä­olo­har­joi­tuk­sil­la. Mindfulness on omakohtaisten  oivallusten kautta tapahtuvaa oppimista, kehittymistä ja oman  ymmärryksen syvenemistä säännöllisen harjoittelun kautta. Mindfulness  taidoissa voidaan puhua mielentaidoista, jotka  muodostavat pohjan ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Jo  kertakokemus avaa mahdollisuuden pysähtyä ja kokea nykyhetki, olla  kosketuksissa oman kehon ja mielen yhteyteen. Harjoitukset on irrotettu  uskonnollisista perinnöistään ja ne ovat kehon ja mielen harjoituksia.

Ins­pi­roi­va ja osal­lis­ta­va Tie­toi­suus­tai­dot työ­elä­mäs­sä -luento

"Sinusta  Virpi näkyi aivan upeasti se miten olit hetkessä läsnä ja todella keskityit kuuntelemaan, kun puhuimme sinulle kokemuksistamme tai tuntemuksista. KIITOS, oli aivan mahtava kokemus koko luentosi!"

Onko työyhteisöllänne tiimipäivä, työhyvinvointipäivä tai kokous, mihin toivotte ohjelmaa, joka johdattaisi teidät ystävällisyyden, kannustavan vuorovaikutuksen ja oman osallisuuden tärkeyden äärelle? Tällä lämminhenkisellä  2h:n osuudella on luontevaa aloittaa tutustuminen tietoisuustaitoihin työyhteisössä. Käymme luennolla läpi tutkittua tietoa tietoisuustaitojen vaikutuksista ja sovellamme tietoa käytäntöön esimerkein sekä harjoituksin. Tulemme käsittelemään mm. mitä tarkoittaa hyväksyvä tietoinen läsnäolo, mitä hyvinvointi on, tunneälyn merkitys vuorovaikutuksessa, asenteet työkaluina, tunteet ja tietoinen kuuntelu.

1630484121193_christina-wocintechchat-com-LQ1t-8Ms5PY-unsplash.jpg-me

Tun­ne­tai­dot työyh­tei­söis­sä ja joh­ta­mis­työs­sä

Tietoinen läsnä oleva johtajuus syntyy  halusta olla itsensä paras mahdollinen versio johtajana tiimilleen. Tämä tarkoittaa, että on pyrittävä syventämään itsetuntemustaan, jatkuvasti kehitettävä omia taitoja johtajana, kykyä vuorovaikutukseen ja kuunteluun. On rakennettava käsitys oman tiimin yksilöistä, tunnettava heidät ja heidän motiivinsa lähteet. Voit onnistua siinä lähtemällä kehittämään omia ja tiimisi tunnetaitoja vaikuttavin ja tutkituin Genos tunneäly menetelmin.


Luottamus  työyhteisöissä kumpuaa organisaation kulttuurista, sen muodostavista yksilöistä, jotka luovat kulttuuria jokapäiväisellä toiminnallaan. Valmentajana luotan tietoisuuteen välineenä. Tarkoittaen, että voimme lähteä positiivisen kehityksen tielle tiedostamalla missä olemme nyt, ketä olemme yksilöinä, miksi olemme tässä ja mikä on tahtotilamme. Yhdessä voimme päästä tähän lähtemällä vahvistamaan työyhteisön jokaisen jäsenen tunnetaitoja.

Mindfulness Työssä Akatemia
Genos_Badge_600x231.jpg-me
adeptus_logo_black.jpg-sm

Yh­teys­tie­dot

0400 801137

virpi@lasnanyt.fi

Porvoo

Yh­teis­työs­sä

greencarefinland-logo.jpg-me
Mindfulness Työssä Akatemia
Genos_Badge_600x231.jpg-me
adeptus_logo_black.jpg-sm
1615550909787_Logo1.png-sm

©LäsnäNyt -valmennus 2022. 

Kaikki oikeudet pidätetään.